Monitor Polski

M.P.2011.95.967

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 2011 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 października 2011 r.
w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2011 r. w stosunku do września 2005 r.

Na podstawie art. 181a ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2011 r. w stosunku do września 2005 r. wyniósł 119,3 (wzrost cen o 19,3%).
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 187, poz. 1111.