Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 1991 r.

Monitor Polski

M.P.1991.17.117

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1991 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 13 maja 1991 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji w II kwartale 1991 r.

Na podstawie art. 742 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192, z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61, Nr 36, poz. 206, Nr 66, poz. 390 i Nr 87, poz. 506 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24) ogłasza się, co następuje:
1.
Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 101,47%.
2.
Wobec ustalenia wskaźnika waloryzacji niższego od 105% - zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy - waloryzacja emerytur i rent w II kwartale 1991 r. nie będzie przeprowadzana.