Monitor Polski

M.P.2018.1221

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2018 r.

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2018 r. wynosi 100,00%.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).