Monitor Polski

M.P.2014.1153

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 2 grudnia 2014 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2014 r.

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2014 r. wynosi 100,00%.
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).