Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I-IV kwartał 2007 r. i za I-III kwartał 2008 r.

Monitor Polski

M.P.2008.95.823

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I-IV kwartał 2007 r. i za I-III kwartał 2008 r.

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2)) ogłasza się wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne:
1)
za I kwartał 2007 r. - 112,73 %;
2)
za II kwartał 2007 r. - 101,20 %;
3)
za III kwartał 2007 r. - 100,00 %;
4)
za IV kwartał 2007 r. - 101,81 %;
5)
za I kwartał 2008 r. - 113,72 %;
6)
za II kwartał 2008 r. - 103,93 %;
7)
za III kwartał 2008 r. - 100,20 %.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411 i Nr 192, poz. 1180.