Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2023 r.

Monitor Polski

M.P.2024.382

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2024 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 20 maja 2024 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2023 r.

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2023 r. wynosi 114,87 %.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).