Monitor Polski

M.P.2020.443

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2019 r.

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i 568) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2019 r. wynosi 108,94%.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267).