Monitor Polski

M.P.1998.41.577

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1998 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 16 listopada 1998 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 1999 r.

Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143, z 1985 r. Nr 4, poz. 15, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, Nr 106, poz. 457 i Nr 110, poz. 474 oraz z 1995 r. Nr 16, poz. 77) ogłasza się, co następuje:
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, którego wypłata po upływie 6-miesięcznego okresu zasiłkowego zostanie przedłużona w I kwartale 1999 r., ustalony przez podzielenie kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 1998 r. wynoszącej 1.248,91 zł przez kwotę 1.205,74 zł odpowiadającą wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 1998 r. - wynosi 103,6%.