Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2016 r.

Monitor Polski

M.P.2016.810

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2016 r.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372, 960 i 1265) ogłasza się, co następuje:
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w IV kwartale 2016 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale 2016 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r. nie przekracza 100% i wynosi 98,8%.