Wskaźnik waloryzacji, kwoty najniższej emerytury i renty oraz maksymalna kwota podwyżki podstawy wymiaru emerytur i rent w III kwartale 1990 r.

Monitor Polski

M.P.1990.31.254

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1990 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 8 sierpnia 1990 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwoty najniższej emerytury i renty oraz maksymalnej kwoty podwyżki podstawy wymiaru emerytur i rent w III kwartale 1990 r.

Na podstawie art. 742 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 oraz z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61 i Nr 36, poz. 206) ogłasza się, co następuje:
1.
Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 122,09%.
2.
Kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:
1)
368.000 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna i renta inwalidzka I i II grupy oraz renta inwalidzka III grupy dla inwalidów, którzy osiągnęli wiek: 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna,
2)
284.000 zł miesięcznie - renta inwalidzka III grupy dla inwalidów, którzy nie osiągnęli wieku: 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna.
3.
Maksymalna kwota podwyżki podstawy wymiaru emerytury i renty wynosi 380.000 zł.