Monitor Polski

M.P.2019.176

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wynosi 102,86%.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).