Monitor Polski

M.P.2015.404

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

Na podstawie art. 40c ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121) ogłasza się, że wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego, równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji, wynosi 104, 89 (wzrost o 4,89%).