Monitor Polski

M.P.2015.1163

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie wskaźnika referencyjnego stosunku powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551) ogłasza się, że wskaźnik referencyjny, o którym mowa w art. 45 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), wynosi 18,34%. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Wskaźnik referencyjny:

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 25 listopada 2016 r. (M.P.2016.1156) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 30 listopada 2016 r.

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 28 listopada 2018 r. (M.P.2018.1173) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 30 listopada 2018 r.