Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2012 r.

Monitor Polski

M.P.2012.782

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2012 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2012 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2012 r. w stosunku do II kwartału 2012 r. wyniósł 99,9 (obniżenie cen o 0,1%).
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 85, poz. 458, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016.