Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 1996 r.

Monitor Polski

M.P.1997.3.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 1997 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 1997 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 1996 r.

W związku z § 41 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 96, poz. 475, z 1993 r. Nr 129, poz. 603 oraz z 1994 r. Nr 134, poz. 700) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 1996 r. w stosunku do III kwartału 1996 r. wzrosły o 4,1%.