Monitor Polski

M.P.2018.702

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372 i 2432 oraz z 2018 r. poz. 650) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6%).