Monitor Polski

M.P.2017.697

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 lipca 2017 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579 i 1923 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1282) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9%).