Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r.

Monitor Polski

M.P.2012.508

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lipca 2012 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. wyniósł 104,0 (wzrost cen o 4,0%).
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.