Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres od grudnia 1999 r. do września 2004 r. - M.P.2004.43.761 - OpenLEX

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres od grudnia 1999 r. do września 2004 r.

Monitor Polski

M.P.2004.43.761

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 października 2004 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 października 2004 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres od grudnia 1999 r. do września 2004 r.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1651) ogłasza się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres od grudnia 1999 r. do września 2004 r. wzrosły o 18,7 %.