Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2018 r.

Monitor Polski

M.P.2019.47

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2018 r.

Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2018 r. w stosunku do III kwartału 2018 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).