Monitor Polski

M.P.2018.96

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 stycznia 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2017 r.

Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2017 r. w stosunku do III kwartału 2017 r. wyniósł 101,1 (wzrost cen o 1,1%).