Monitor Polski

M.P.2019.1013

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 października 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 października 2019 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2019 r.

Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).