Monitor Polski

M.P.2017.950

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 października 2017 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2017 r.

Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r. wyniósł 99,8 (spadek cen o 0,2%).