Monitor Polski

M.P.2014.928

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 października 2014 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 października 2014 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2014 r.

Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2014 r. w stosunku do II kwartału 2014 r. wyniósł 99,5 (obniżenie cen o 0,5%).