Monitor Polski

M.P.2000.33.696

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 października 2000 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 października 2000 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2000 r.

Na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2000 r. w stosunku do II kwartału 2000 r. wzrosły o 1,6%.