Monitor Polski

M.P.2019.690

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2019 r.

Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2019 r. w stosunku do I kwartału 2019 r. wyniósł 101,7 (wzrost cen o 1,7%).