Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2012 r.

Monitor Polski

M.P.2012.509

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lipca 2012 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2012 r.

Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2012 r. w stosunku do I kwartału 2012 r. wyniósł 101,3 (wzrost cen o 1,3%).
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 118, 251, 637 i 664.