Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2023 r.

Monitor Polski

M.P.2023.416

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 kwietnia 2023 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 kwietnia 2023 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2023 r.

Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2023 r. w stosunku do IV kwartału 2022 r. wyniósł 104,3 (wzrost cen o 4,3%).