Monitor Polski

M.P.1997.17.166

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 marca 1997 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 marca 1997 r.
w sprawie wskaźnika cen skupu zbóż w lutym 1997 r.

Na podstawie § 1 pkt 1 zarządzenia nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" niektórych obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski Nr 6, poz. 54) ogłasza się, iż ceny skupu zbóż w lutym 1997 r. w stosunku do stycznia 1997 r. obniżyły o 0,9%.