Monitor Polski

M.P.2008.19.201

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 marca 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2007 r.

W związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2007 r. w stosunku do III kwartału 2007 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2 %).
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.