Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2004 r. - M.P.2004.51.873 - OpenLEX

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2004 r.

Monitor Polski

M.P.2004.51.873

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 grudnia 2004 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 25 listopada 2004 r.
w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2004 r.

W związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż ceny dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2004 r. w stosunku do II kwartału 2004 r. wzrosły o 0,8 %.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 238, poz. 2390.