Wskazanie wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

Monitor Polski

M.P.2006.30.331

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2006 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 kwietnia 2006 r.
o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm. 1 ) ogłasza się, co następuje:
1.
Impreza targowo-wystawiennicza pod nazwą "Targi Medycyny Weterynaryjnej - VET MEDICA", organizowana w dniach od 20 do 21 maja 2006 r. przez "INTERSERVIS" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na jej terenach wystawienniczych w Łodzi, jest wystawą publiczną dającą pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym.
2.
Niniejsze obwieszczenie zastępuje dotychczasowy pkt 3 obwieszczenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym (M. P. Nr 83, poz. 1197).
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398.