Monitor Polski

M.P.2004.31.552

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 2004 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lipca 2004 r.
o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) ogłasza się, co następuje:
Impreza targowo-wystawiennicza pod nazwą "17. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB'04", organizowana w dniach od 14 do 16 września 2004 r. przez Spółkę Akcyjną ZIAD Bielsko-Biała, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich na terenach wystawienniczych Spółki Akcyjnej ZIAD Bielsko-Biała w Bielsku-Białej, jest wystawą publiczną dającą pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym.