Monitor Polski

M.P.2019.334 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.
§  6. 
1.  Zobowiązuje się Jednostki do nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych:
1) od Centralnego Zamawiającego - w zakresie dostaw i usług nabytych przez Centralnego Zamawiającego z przeznaczeniem dla Jednostek;
2) od wykonawców wybranych przez Centralnego Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego postępowania lub na podstawie umów ramowych zawartych przez Centralnego Zamawiającego.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, realizacja zamówień centralnych odbywa się w całym okresie obowiązywania umowy, na podstawie indywidualnego zamówienia składanego Centralnemu Zamawiającemu przez Jednostkę.
3.  Jednostki są zobowiązane do współpracy z Centralnym Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia centralnego, w szczególności do udzielania Centralnemu Zamawiającemu niezbędnych wyjaśnień i informacji.