Monitor Polski

M.P.2019.334 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.
§  20.  Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy zarządzenia nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej, zmienionego zarządzeniem nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2016 r.