Monitor Polski

M.P.2019.334 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.
§  16. 
1.  Szef KPRM może, w uzasadnionych przypadkach, w tym na umotywowany wniosek Centralnego Zamawiającego, podjąć decyzję o rezygnacji z realizacji zamówienia centralnego, w szczególności w przypadku, gdy analiza złożonych przez Jednostki zweryfikowanych zapotrzebowań, o których mowa w § 13 ust. 6, wykaże, że realizacja zamówienia nie przyniesie spodziewanych oszczędności wynikających z efektu skali bądź standaryzacji lub wymagany termin udzielenia lub wykonania zamówienia uniemożliwia lub znacznie utrudnia realizację zamówienia centralnego.
2.  W przypadku rezygnacji z realizacji zamówienia centralnego, o której mowa w ust. 1, Jednostka może samodzielnie realizować dane zamówienie.
3.  Szef KPRM, po zasięgnięciu opinii Centralnego Zamawiającego, może wyrazić wszystkim Jednostkom zgodę na samodzielną realizację całości lub części zamówienia w zakresie dostaw, usług lub robót budowlanych objętych zamówieniem centralnym, określając maksymalny termin, na jaki Jednostki mogą zawrzeć umowy.
4.  Zgoda, o której mowa w ust. 3, jest udzielana w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym w przypadku:
1) konieczności zapewnienia bieżącego funkcjonowania Jednostek do czasu, gdy możliwe będzie rozpoczęcie świadczenia dostaw, usług lub robót budowlanych na podstawie umów zawartych przez Centralnego Zamawiającego;
2) braku możliwości realizacji zamówienia centralnego ze względu na unieważnienie przez Centralnego Zamawiającego postępowania na jego udzielenie;
3) braku możliwości realizacji zamówienia zgodnie z planowanym harmonogramem, o którym mowa w § 13 ust. 1.