Monitor Polski

M.P.2019.334 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.
§  12.  Do dnia 31 października Jednostki, w odniesieniu do każdego zamówienia centralnego ujętego w wykazie zamówień centralnych i przewidzianego do realizacji na rok następny, przekazują Centralnemu Zamawiającemu:
1) wstępne zapotrzebowanie, wyrażone zarówno jako liczba jednostek miary dostawy, usługi lub robót budowlanych objętych danym zamówieniem centralnym, jak i jako kwota netto szacowana przez Jednostkę na zakup dostawy, usługi lub robót budowlanych objętych danym zamówieniem centralnym;
2) przewidywaną cenę jednostkową nabycia jednostki przedmiotu dostawy, usługi lub robót budowlanych objętej danym zamówieniem centralnym, jaką Jednostka mogłaby uzyskać w przypadku indywidualnej realizacji danego zamówienia. Do ustalenia wartości szacowanych Jednostki przyjmują takie parametry dostawy, usługi lub robót budowlanych, jakie są wystarczające z perspektywy potrzeb Jednostki;
3) informację o zaciągniętych zobowiązaniach w zakresie objętym wykazem.