Wprowadzenie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych dla przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu.

Monitor Polski

M.P.1964.43.205

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 1964 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 26 czerwca 1964 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu.

Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu (Monitor Polski Nr 15, poz. 69) zarządza się, co następuje:
W wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu (Monitor Polski Nr 15, poz. 69), wprowadza się pozycję lp. 28 w brzmieniu:
Lp.Nazwa jednostki organizacyjnej upoważnionej do przeprowadzania kontroli zapasówNazwa organu nadzorującego
28.Biuro Zbytu Części SamochodowychZjednoczenie Zaplecza Technicznego Motoryzacji
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.