Wprowadzenie zmian do "Instrukcji B-IV - Pomiary sytuacyjne".

Monitor Polski

M.P.1958.18.121

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 1958 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII
z dnia 7 lutego 1958 r.
o wprowadzeniu zmian do "Instrukcji B-IV - Pomiary sytuacyjne".

Główny Urząd Geodezji i Kartografii podaje do wiadomości, że zarządzeniem nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 3 lutego 1958 r., wydanym na podstawie art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25, poz. 115), zostały wprowadzone zmiany do wydanej przez Główny Urząd Pomiarów Kraju "Instrukcji B-IV - Pomiary sytuacyjne" (Monitor Polski z 1949 r. Nr A-94, poz. 1132 i z 1951 r. Nr A-66, poz. 874) oraz do załączników do instrukcji.
Wprowadzone przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii zmiany zamieszczone są w trzecim wydania instrukcji, które stanowi jednolity tekst, i obowiązują od dnia 1 kwietnia 1958 r.