Wprowadzenie w obieg znaczka pocztowego wartości 3 zł.

Monitor Polski

M.P.1945.10.42

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1945 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 15 czerwca 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 3 zł.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. a poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63 z 1933 r., poz. 481) zarządzam, co następuje:
Z dniem 1 lipca 1945 r. wydaje się i wprowadza do obiegu i sprzedaży znaczek pocztowy opłaty wartości 3 zł.
Znaczek ten przedstawia na białym tle w odcieniu liliowym rysunek pomnika Kościuszki w Łodzi. W lewym górnym rogu podana jest wartość znaczka "3 zł", u dołu pod pomnikiem umieszczony jest drobnym drukiem napis "Łódź - pomnik Tad. Kościuszki", zaś poniżej - napis "Poczta Polska".