Wprowadzenie w obieg znaczka pocztowego wartości 1 zł. + 9 zł.

Monitor Polski

M.P.1945.24.71

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1945 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 23 sierpnia 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 1 zł. + 9 zł.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie w brzmieniu ustalonym obwieszczeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dn. 4 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 481) zarządzam, co następuje:
Z dniem 1 września 1945 r. wydaje się i wprowadza do obiegu i sprzedaży na okres do 25 września 1945 r. okolicznościowy znaczek pocztowy opłaty wartości 1 zł. z dopłatą 9 zł. na rzecz Związku Zaw. Pracowników Poczt, Telegraf., Telef. i Radia, a mianowicie na domy sanatoryjne i wypoczynkowe.
Znaczek ten wydaje się ku upamiętnieniu rocznicy bohaterskich walk żołnierza polskiego w Gdańsku o "Westerplatte" we wrześniu 1939 r.

Wizerunek znaczka przedstawia grupę walczących żołnierzy polskich; w perspektywie widoczny jest pancernik niemiecki.

Z prawej strony u góry zamieszczony jest napis: "Westerplatte: 1.IX.1939"; w dolnym lewym rogu podana jest wartość znaczka: "1 zł. + 9 zł,", u dołu pośrodku napis "Polska". Kolor znaczka niebiesko-staIowy.