Monitor Polski

M.P.1945.10.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1945 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 12 czerwca 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego wartości 6 zł.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63 z 1933 r., poz. 481) zarządzam, co następuje:
§  1. Z okazji Ogólnopolskiego Kongresu Pocztowego w Poznaniu w dniach 16 i 17 czerwca br., wydaje się i wprowadza w obieg na czas od 16 do 30 czerwca 1945 r., okolicznościowy znaczek pocztowy opłaty w ograniczonym nakładzie.

Wartość znaczka wynosi 1 zł z dopłatą 5 zł na rzecz Związku Zawodowego Pracowników Pocztowych i Telekomunikacyjnych.

§  2. Rysunek znaczka w kolorze zielonym przedstawia ratusz m. Poznania. Nad rysunkiem po obu rogach podana jest wartość 1 zł. + 5 zł., w pośrodku napis "Poznań". W ramce po lewej stronie umieszczony jest napis "I Kongres Pracowników P. i T.", po prawej zaś stronie - data "16.VI.1945 r.".

W polu rysunku - po lewej stronie - widnieje herb miasta Poznania, zaś po prawej stronie - emblemat pocztowy, pod rysunkiem napis "Polska".

§  3. Wymianę znaczka przeprowadzą urzędy (agencje) pocztowe do dnia 15 lipca 1945 r.