§ 3. - Wprowadzenie jednolitego cennika robót wiertniczych (J.C.R.W.-1/68).

Monitor Polski

M.P.1967.71.347

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1967 r.
§  3.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie ustalenia jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń kosztów robót wiertniczych (geologicznych i budowlano-montażowych) (Monitor Polski Nr 70, poz. 414),
2)
zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych (Monitor Polski Nr 76, poz. 353).