§ 2. - Wprowadzenie jednolitego cennika robót wiertniczych (J.C.R.W.-1/68).

Monitor Polski

M.P.1967.71.347

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1967 r.
§  2.
Ustalone w cenniku wymienionym w § 1 ceny za roboty wiertnicze okrętne i udarowe wykonywane w 1968 r. mogą być na podstawie porozumienia między zleceniodawcą a wykonawcą robót podwyższone w granicach do 10%, jeżeli wykonawca wykaże za pomocą kalkulacji konieczność zastosowania tej podwyżki w danych warunkach geologicznych i terenowych.