§ 6. - Wprowadzenie i tryb wydawania kart turystycznych.

Monitor Polski

M.P.1960.11.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1960 r.
§  6.
1.
Organy Milicji Obywatelskiej, Wojsk Ochrony Pogranicza oraz celne obowiązane są odebrać kartę turystyczną osobom naruszającym przepisy o turystycznym ruchu pogranicznym. Organy te przesyłają odebraną kartę turystyczną do właściwego wojewódzkiego komitetu turystyki z podaniem przyczyny odebrania karty; w tym przypadku wojewódzki komitet turystyki może odmówić ponownego wydania karty turystycznej w okresie 2 lat od dnia odebrania karty.
2.
Wojewódzki komitet turystyki prowadzi ewidencję odebranych kart turystycznych.