§ 4. - Wprowadzenie i tryb wydawania kart turystycznych.

Monitor Polski

M.P.1960.11.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1960 r.
§  4.
1.
Karty turystyczne wydają, przedłużają i unieważniają wojewódzkie komitety turystyki.
2.
Karty turystyczne wydawane są z ważnością na dwa lata, licząc od dnia wystawienia karty turystycznej. Po upływie tego okresu ważność karty turystycznej może być przedłużona na dalszy dwuletni okres.