§ 2. - Wprowadzenie i tryb wydawania kart turystycznych.

Monitor Polski

M.P.1960.11.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1960 r.
§  2.
1.
Posiadacz karty turystycznej może uzyskać zezwolenie na prowadzenie wycieczki młodzieży.
2.
Zezwolenie na prowadzenie wycieczki młodzieży organizowanej przez szkołę wydaje w stosunku do szkoły stopnia podstawowego inspektorat oświaty, a w stosunku do innych szkół - kuratorium okręgu szkolnego.
3.
Zezwolenie na prowadzenie wycieczki młodzieży organizowanej przez organizację masową wydaje wojewódzki (miejski) komitet turystyki.
4.
Poza przypadkami określonymi w ust. 2 i 3 zezwolenie na prowadzenie wycieczki młodzieży wydaje wojewódzka (miejska) komenda Milicji Obywatelskiej.
5.
Właściwość miejscową kuratorium okręgu szkolnego i inspektoratu oświaty określa się według siedziby szkoły, a wojewódzkiego komitetu turystyki i wojewódzkiej (miejskiej) komendy Milicji Obywatelskiej według siedziby organizacji masowej lub miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o zezwolenie.