§ 10. - Wprowadzenie i tryb wydawania kart turystycznych.

Monitor Polski

M.P.1960.11.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1960 r.
§  10.
Traci moc zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1956 r. w sprawie wprowadzenia i trybu wydawania kart turystycznych (Monitor Polski Nr 10, poz. 130).