Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1979 r.

Monitor Polski

M.P.1979.3.30

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1979 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 stycznia 1979 r.
w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1979 r.

Na podstawie § 2 uchwały nr 3 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1977 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego (Monitor Polski Nr 1, poz. 3) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się czas letni w dniu 1 kwietnia 1979 r. o godzinie 1 minut 00 w nocy czasu obecnie obowiązującego (środkowoeuropejskiego). Wprowadzenie czasu letniego polega na przesunięciu wskazówek zegarów na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego (wschodnioeuropejskiego).
Wprowadza się czas zimowy w dniu 30 września 1979 r. o godzinie 2 minut 00 w nocy czasu letniego (wschodnioeuropejskiego). Wprowadzenie czasu zimowego polega na cofnięciu wskazówek zegarów na godzinę 1 minut 00, która będzie godziną początkową czasu zimowego (środkowoeuropejskiego). Czas od godziny 1 minut 00 do godziny 2 minut 00 czasu zimowego oznaczać się będzie dodatkową litera "a", np. godzina 1a minut 01, 1a minut 10 itd., aż do godziny 2a minut 00, po czym nastąpi godzina 2 minut 01 czasu zimowego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.