Wprowadzenie cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, po cenie dumpingowej.

Monitor Polski

M.P.1998.39.550

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1998 r.

DECYZJA
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 26 października 1998 r.
wprowadzająca cło antydumpingowe w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, po cenie dumpingowej.

Na podstawie art. 103 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 64, poz. 407, Nr 80, poz. 498 i Nr 23, poz. 117, ) oraz w związku z art. 62 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1028) i postanowieniem Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 1998 r. określającym wstępnie towary, w stosunku do których Minister Gospodarki stwierdził sprzedaż po cenie dumpingowej, oraz szacunkowy margines dumpingu (Monitor Polski Nr 14, poz. 215) postanawia się, co następuje:
1.
Ustala się na okres 24 miesięcy cło antydumpingowe na pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej zapalniczki kieszonkowe gazowe jednorazowe, oznaczone w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego kodem PCN 9613 10 00 0.
2.
Cło antydumpingowe na zapalniczki kieszonkowe gazowe jednorazowe, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, ustala się jako różnicę między ceną minimalną w wysokości 0,12 ECU za sztukę a wartością celną zapalniczki, powiększoną o należne cło wynikające z taryfy celnej, jednakże w wysokości nie niższej niż 0,09 ECU za sztukę.
3.
Zapalniczki kieszonkowe gazowe jednorazowe według kodu PCN 9613 10 00 0 są zapalniczkami, w których nie uzupełnia się gazu i nie wymienia kamienia, co stanowi warunek łączny.
4.
Elementy do zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, zmontowane w taki sposób, że zawierają zbiorniczek gazu trwale połączony z korkiem zbiornika i wkręconym zaworem, napełnione lub nie napełnione gazem, należy klasyfikować jako PCN 9613 10 00 0 - zapalniczki gazowe kieszonkowe jednorazowe.
5.
Określa się następujących eksporterów zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, ujawnionych w trakcie postępowania:
1)
WELLFIELD INVESTMENT Ltd., Tsuen Wan, N.T,
2)
CHINA ARTEX (HOLDINGS) CORP. BEIJING,
3)
PANYU BEST MADE PLASTIC PRODUCTS Co. Ltd., Dong Ching,
4)
CHINA NATIONAL AUTOMOTIVE INDUSTRY IMP. and EXP. CORP. Beijing,
5)
FOSHAN WEIYE LIGHTER MANUFACTURE Ltd., Nanhai City,
6)
TOP CHAMPION DEVELOPMENT Ltd., Kwung Tong,
6.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Import po cenach dumpingowych jest realizowany w takich wielkościach i na takich warunkach, że wyrządza szkodę przemysłowi krajowemu. Koszt produkcji zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych w Polsce kształtował się na zdecydowanie wyższym poziomie niż średnie ceny w imporcie, które zdaniem wnioskodawcy nie pokrywały nawet kosztów materiałowych. Wyrządzana szkoda spowodowana przez import dumpingowy wyrażała się spadkiem produkcji wnioskodawcy w latach 1995 i 1996 oraz jej wstrzymaniem w 1997 r.

Import zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) i Hongkongu do Polski w latach 1994-1997 przedstawiał się następująco:

a)
Wartość importu:
-
z ChRL wyniosła około 0,24 mln USD w 1994 r., 1,56 mln USD w 1995 r., 1,22 mln USD w 1996 r., 2,37 mln USD w 1997 r.,
-
z Hongkongu wyniosła około 0,36 mln USD w 1994 r., 0,46 mln USD w 1995 r., 0,59 mln USD w 1996 r., 0,51 mln USD w 1997 r.
b)
W wyrażeniu ilościowym:
-
import z ChRL w 1994 r. wyniósł 3,4 mln sztuk, w 1995 r. - 61,0 mln sztuk, w 1996 r. - 46,1 mln sztuk, w 1997 r. - 52,3 mln sztuk,

dynamika importu z ChRL, przyjmując rok 1994 = 100, wyniosła: w 1995 r. - 1794%, w 1996 r. - 1356%, w 1997 r. - 1538%,

-
import z Hongkongu w 1994 r. wyniósł 7,2 mln sztuk, w 1995 r. - 32,8 mln sztuk, w 1996 r. - 46 mln sztuk, w 1997 r. - 53,5 mln sztuk,

dynamika importu z Hongkongu, przyjmując rok 1994 = 100, wyniosła odpowiednio w 1995 r. - 455,6%, w 1996 r. - 639%, w 1997 r. - 743%.

c)
Średnie ceny w imporcie na bazie cif port polski:
-
z ChRL ukształtowały się następująco: w 1994 r. - 0,06 USD/szt., w 1995 r. - 0,02 USD/szt., w 1996 r. - 0,02 USD/szt., w 1997 r. - 0,04 USD/szt.,
-
z Hongkongu: w 1994 r. - 0,04 USD/szt., w 1995 r. - 0,01 USD/szt., w 1996 r. - 0,02 USD/szt., w 1997 r. - 0,01 USD/szt.

Wniosek firmy Budzyńscy S.C. o wszczęcie postępowania antydumpingowego przeciwko przywozowi z ChRL i Hongkongu zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych poparł drugi polski producent - Premet S.A. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 2, 58-250 Pieszyce.

Swoją opinię w sprawie wszczęcia postępowania przekazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W jego ocenie wniosek firmy Budzyńscy S.C. stanowi wystarczającą podstawę do wszczęcia postępowania antydumpingowego. Urząd wyraził opinię, iż cen w imporcie nie mogą uzasadniać niskie koszty robocizny w ChRL, ponieważ ich udział w kosztach ogółem wytworzenia zapalniczek jest znikomy.

Ministerstwo Gospodarki ustaliło, że na terenie Hongkongu nie są produkowane zapalniczki kieszonkowe gazowe jednorazowe, a klasyfikacja jako eksport z Hongkongu dokonywana jest na podstawie dokumentów wysyłkowych - czyli kraju przywozu. Eksportowane z Hongkongu do Polski zapalniczki są w większości produkowane w ChRL. Stanowiło to podstawową przesłankę merytoryczną do ograniczenia postępowania antydumpingowego do ChRL. W trakcie postępowania ujawniono, że eksporterami zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych pochodzących z ChRL były między innymi:

1)
WELLFIELD INVESTMENT Ltd., Tsuen Wan, N.T,
2)
CHINA ARTEX (HOLDINGS) CORP. BEIJING,
3)
PANYU BEST MADE PLASTIC PRODUCTS Co. Ltd., Dong Ching,
4)
CHINA NATIONAL AUTOMOTIVE INDUSTRY IMP. and EXP. CORP. Beijing,
5)
FOSHAN WEIYE LIGHTER MANUFACTURE Ltd., Nanhai City,
6)
TOP CHAMPION DEVELOPMENT Ltd., Kwung Tong.

Na podstawie informacji Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie, który jest instytucją wydającą certyfikaty bezpieczeństwa zapalniczek, co jest warunkiem uruchomienia produkcji, stwierdzono, że firmy: Budzyńscy S.C. i Premet S.A. są jedynymi w Polsce producentami zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że wniosek jest reprezentatywny z punktu widzenia przemysłu krajowego oraz zawiera wystarczające przesłanki prawdopodobieństwa istnienia dumpingu szkody i związku przyczynowego między dumpingiem a szkodą spowodowaną importem pochodzącym z ChRL.

Postępowanie antydumpingowe dotyczyło zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, w których nie uzupełnia się gazu i nie wymienia kamienia, zmontowanych w taki sposób, że zbiorniczek gazu jest połączony z korkiem zbiornika w sposób trwały i wstawianie zaworów lub naklejanie nalepek z informacją, że zapalniczki są wielokrotnego napełniania, nie powoduje zmiany kwalifikacji produktu do innej kategorii. Zapalniczki kieszonkowe gazowe jednorazowe podlegają klasyfikacji oznaczonej w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego kodem PCN 9613 10 00 0.

Zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy - Prawo celne Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił Ministrowi Gospodarki ostateczne stanowisko w kwestii szkody wyrządzonej przemysłowi krajowemu stwierdzając, że objęty postępowaniem import zahamował rozwój krajowego przemysłu oraz że utrzymywanie tego importu na dotychczasowych warunkach wywierać będzie w dalszym ciągu negatywny wpływ na ten przemysł w Polsce.

Na skutek bardzo taniego i znaczącego z punktu widzenia popytu krajowego importu z ChRL i Hongkongu produkcja wytwórców krajowych nie mogła spotkać się z popytem akceptującym ceny ekonomicznie uzasadnione. Na skutek tego wystąpiły następujące zjawiska:

a)
poważne niewykorzystanie posiadanych przez przemysł krajowy mocy produkcyjnych; stopień wykorzystania nie przekraczał w 1995 r. 4%, w następnych latach zaś wystąpiła tendencja spadkowa, z wyjątkiem I kwartału 1997 r. w odniesieniu do firmy Premet S.A.,
b)
z niskim wykorzystaniem mocy wiąże się bardzo niski poziom produkcji, który kształtował się na poziomie nie przekraczającym 620 tysięcy sztuk zapalniczek rocznie, co w zestawieniu z możliwościami produkcyjnymi obu firm krajowych daje podstawy do sformułowania stwierdzenia, iż w badanym okresie nie nastąpił rozwój omawianego przemysłu,
c)
czynniki wskazane wyżej wpłynęły istotnie na poziom zatrudnienia w tym przemyśle; zatrudnienie to nie charakteryzowało się przewidywaną dynamiką w obu zakładach,
d)
produkcja krajowa zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, wobec braku możliwości zbytu na poziomie gwarantującym pokrycie kosztów, w tym zwrotu nakładów inwestycyjnych, była produkcją nierentowną.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonał oceny poziomu cen realizowanych przez importerów i ich wpływ na wielkość produkcji krajowych producentów. Średnia cena zapalniczek pochodzących z ChRL, przywożonych z ChRL i Hongkongu, powiększona o cło (9,6% - ChRL, 12% - Hongkong), kształtowała się na poziomie od 0,031 zł/szt. do 0,18 zł/szt. Import zapalniczek realizowanych w omawianym okresie na przykład z Francji wyniósł w 1995 r. - 0,66 zł/szt., a w 1996 r. - 1,32 zł/szt. Pomimo że import zapalniczek z Francji w omawianym okresie wzrósł prawie dziesięciokrotnie z 261.306 sztuk w 1995 r. do 2.559.096 sztuk w 1996 r., to jego poziom cen nie miał istotnego wpływu na wielkość produkcji krajowych producentów.

Koszty produkcji krajowych zapalniczek, ponoszone przez obu producentów polskich w tym okresie, rzutujące na poziom cen zbytu, kształtowały się na poziomie konkurencyjnym w stosunku do cen zapalniczek importowanych z innych obszarów celnych niż ChRL i Hongkong.

W celu ustalenia ceny eksportowej oraz kosztów transportu i ubezpieczenia zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych Ministerstwo Gospodarki zwróciło się do trzech producentów-eksporterów chińskich z prośbą o wypełnienie kwestionariusza antydumpingowego zawierającego niezbędne informacje dla ustalenia ceny eksportowej.

W celu ustalenia wartości normalnej zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych Ministerstwo Gospodarki zwróciło się także o wypełnienie kwestionariusza antydumpingowego przez producentów zapalniczek jednorazowych na Filipinach i Makau.

Okres badania dla obu kwestionariuszy ustalono na 9 miesięcy 1997 r., to jest styczeń-wrzesień 1997 r.

Przesłanie kwestionariuszy antydumpingowych do Filipin i Makau wynikało z faktu, że ChRL jest krajem nie posiadającym gospodarki rynkowej. Filipiny, jak i Makau są krajami gospodarki rynkowej, w których warunki produkcji są zbliżone do warunków produkcji w ChRL.

Poza zbliżonymi warunkami produkcji za takim rozstrzygnięciem przemawiały następujące argumenty: wielkość lokalnego rynku, podobieństwa w dostępie do podstawowych materiałów do produkcji zapalniczek. Ponadto Filipiny są rynkiem otwartym dla konkurencji, a lokalna produkcja zapalniczek jednorazowych konkuruje z zapalniczkami importowanymi.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalono, że:

1.
Materiał, z którego zostały wyprodukowane zapalniczki chińskie i zapalniczki filipińskie oraz polskie, są materiałami substytucyjnymi. Podobieństwo między tymi zapalniczkami jest widoczne, biorąc pod uwagę zarówno ich konstrukcję, cechy charakterystyczne, zastosowanie, jak i użytkowanie produktów.
2.
Import zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych pochodzących z ChRL powodował szkodę dla przemysłu krajowego i istnieje bezpośredni związek przyczynowy między tym importem a szkodą.
3.
Ceny eksportowe chińskich zapalniczek importowanych do Polski, określone na podstawie danych Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego i skorygowane o koszty transportu i ubezpieczenia określone na podstawie danych zaczerpniętych głównie z kwestionariuszy i informacji chińskich, kształtowały się na bardzo niskim poziomie, a w okresie badanym miały tendencję spadkową.
4.
Na podstawie danych zawartych w kwestionariuszu Swedish Match Philippines można określić wartość normalną, która została skorygowana o dostosowania wynikające z różnic kosztów finansowych, produkcji, reklamacji, opakowania oraz zysku.
5.
Margines dumpingu w imporcie z ChRL, w okresie badanym, zapalniczek kieszonkowych jednorazowych wyniósł 281% średniej ceny importu cif port polski.
6.
Margines szkody spowodowany importem z ChRL w okresie badanym był niższy, wyniósł bowiem 256% średniej ceny importu cif.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie. Strona niezadowolona może zwrócić się do Ministra Gospodarki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.